Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

Türkiye İstatistik Günü ve 91. Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Başkanımızın Mesajı

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

TÜRKİYE İSTATİSTİK GÜNÜ VE 91. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE BAŞKANIMIZIN MESAJI

Günümüzde ulusal ve uluslararası, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarısı güncel, güvenilir istatistiklerle sağlanmaktadır. Doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler çalışmalarında istatistiki bilgileri etkin olarak kullanmaktadırlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi adıyla kurulmuş, 1930 yılında İstatistik Umum Müdürlüğü, 1962’de de Devlet İstatistik Enstitüsü adını almıştır. Sürekli değişen ihtiyaçlar paralelinde 1930, 1956, 1962, 1984, 1989 ve en son 1990 tarihlerinde çıkarılan kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile Kurumun yapısında ve görevlerinde değişiklikler yapılmıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunu katılımcı, planlı, paylaşımcı ve işbirliğine dayalı istatistik üretim sürecini öngörmekle birlikte, resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlama görev ve sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5 yıllık süreler için hazırlanan Resmi İstatistik Programı, 2017-2021 dönemini kapsayan üçüncü plan dönemi ile de tüm sistemin temel koordinasyon aracı olarak işlev görmekte ve başarıyla uygulanmaktadır.

Kuruluşundan itibaren “ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanıma sunmak misyonu ve “uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma” vizyonu ile hareket eden Türkiye İstatistik Kurumu, cevaplayıcılardan aldığı bilgilerle kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarını her geçen gün artırarak devam ettirmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumunun 91. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, istatistik camiasının ve Kurumumuza geçmişten bugüne kadar özverili çalışmalarıyla katkı sağlamış olan tüm meslektaşlarımın Türkiye İstatistik Günü’nü kutlarım.

Mehmet AKTAŞ,

Başkan V.